یکشنبه, مارس 3, 2024

الهام

اخبار

احمقانه ترین مبارزه انجمن مودبانه از یک فیلم ترسناک گروتسک الهام گرفته شده است

ریا (پریا کانسارا)، بدلکار نوجوان در حال ظهور، ستاره جامعه مودبوقتی خانواده‌اش بین خواهر بزرگ‌تر محبوبش لنا (ریتو آریا) و

Read More