جمعه, مارس 1, 2024

پورت

مقاله

Redfall در رایانه شخصی به مجموعه پورت های غیرقابل قبول بد ادامه می دهد

Redfall با احساس ناامیدکننده اجتناب ناپذیری، در وضعیت بدی به رایانه شخصی می‌رسد. مانند Star Wars Jedi: Survivor، Redfall نیز

Read More