یکشنبه, مارس 3, 2024

Fighter

مقاله

پس از عملکرد آشفته رشید، کپکام تعمیر و نگهداری اضطراری را در Street Fighter 6 آغاز می کند

رشید دیروز با قدرتی بیشتر از آنچه توسعه دهنده کپکام در نظر داشت وارد استریت فایتر 6 شد. در میان

Read More